Herkomst

De gekende geschiedenis van de familie Prijt-Priet begint ca. 1685 in Bunde wat ligt in de streek Rheiderland in de provincie Ost-Friesland met als hoofdstad Aurich in Duitsland.

De oudste stamvader Gerrijts Jans Priet is vermoedelijk geboren in Bunde, zijn moeder heette Gepke geboren te Tunxdorf, maar de naam van zijn vader en wanneer die geboren werd is niet bekend (dit geldt overigens ook voor zijn moeder en haar vader). Of Gerrijts Jans ook nog broers en zusters had is tot op heden niet achterhaald.

Onderzoek in doop-, trouw-, en begraafregisters van Bunde en een aantal aanpalende plaatsen alsook  in de archieven in Aurich en Oldenburg leverden geen aanknopingspunten op. Hieruit zouden we kunnen concluderen dat ze waarschijnlijk van elders afkomstig waren al hoewel het helaas zo is, dat de kerkboeken pas vanaf ca. 1700 alle persoonsgegevens bij begonnen te houden.

Aurich

Tevens hebben we in het Staatsarchief van Aurich alle gegevens onderzocht met betrekking tot aankopen van grond en huizen en betaalde kerkbelasting in Ost-Friesland vanaf 1571, maar ook daar hebben we tot op heden geen aanknopingspunten kunnen vinden.

Dit alles neemt niet weg, dat er geen verdere onderzoekingen verricht werden, maar gezien de feiten tot op heden, mogen we de kans van slagen zeer klein achten daar het bijna niet mogelijk is in dit gedeelte van het huidige Duitsland verder te geraken dan ca. 1650.

Vandaar ook dat we van de veronderstelling zouden kunnen uitgaan, dat de stamvader cq zijn ouders zich ver van hun geboorte streek hebben gevestigd, en het ontbreken van aanwijzingen voor contacten met familieleden, mag men stellen, dat er vermoedelijk een nieuw geslacht is gesticht.

Over de relatie met de stam waarop dit nieuw geslacht Prijt-Priet is geënt, is thans dan ook niets bekend.

Reiderland

Het Rheiderland omvat aan Nederlandse kant een deel van de gemeente Oldambt te weten de voormalige gemeenten Reiderland en Winschoten en het oostelijke deel van de voormalige gemeente Scheemda. Daarnaast hoort het noordelijk deel van de gemeente Bellingwedde tot het historische Reiderland. Aan Duitse kant bevinden zich de gemeenten Bund, Jemgum, Weener en het dorp Bingum, dat behoort tot de gemeente Leer. De noord- en oostgrens wordt gevormd door de rivier de Eems en de Eemsmonding. Tot Reiderland behoorde van oudsher ook het verdronken eiland Nesse, dat tegenwoordig deel uitmaakt van dehaven van Emden. Tussen het Nederlandse en het Duitse deel van Reiderland ligt de Dollard. Vóór het doorbreken van de Eemsdijk liep de oude kustlijn vanaf de huidige Punt van Reide in een vrijwel rechte lijn naar Emden om daarna door te lopen naar Pgum. Aan de kustlijn lagen en liggen voornamelijk wierdedorpen, zoals die nog in het Duitse Rheiderland aanwezig zijn. Verder landinwaarts lag een enorm veengebied het Reiderwolde, waarbinnen vele veenontginningsnederzettingen lagen. Overblijfselen hiervan zijn nog steeds aanwezig.

Het Reiderland in verschillende varianten. De kaart is enigszins misleidend, doordat hij ook Scheemda, Midwolda en Oostwold, maar niet Heiligerlee en Westerlee tot het historische Reiderland rekent.